Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

E Szabályzat célja, hogy bemutassa a LAPU Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság (rövidített nevén: LAPU Bt., székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 122., továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a következőket:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”),
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
 • 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A jelenlegi Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

 • Fogalmak meghatározása

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; ​

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; ​

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; ​

Adatkezelő: LAPU Bt. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 122.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján regisztrál. Honlapunkon (www.viccestapsi.com) nincs regisztrálási lehetőség.

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

A vásárlási folyamat alatt adatot kezelő társaságok:

 • LAPU Bt.: Kapcsolatfelvétel, küldemény szállításának szervezése, marketing célú tájékoztatás.
 • Magyar Posta Zrt.: Kapcsolatfelvétel, szállítási adatok kezelése postai kézbesítés céljából.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat.

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől, benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságáról dönt és a döntésről írásban tájékoztatja az érintettet.

 

1. Adatkezelő megnevezése

 

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő:

 • LAPU Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság (továbbiakban: Társaság)
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 07-06-001626
 • Adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 122.
 • Adatkezelő képviselője: Balog László József, ügyvezető

 

2. Adatkezelés szabályai

 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.25-től visszavonásig tart.

E szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési szabályzat elfogadása igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel önkéntes, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A www.viccestapsi.comhonlapon kitölthető Űrlapok elküldésével a természetes személy elfogadja az Adatvédelmi szabályzatot.

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Az Adatkezelőnél adatkezelést végző alkalmazottak és az Adatkezelő megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a viccestapsi@gmail.com e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz fordulni.

 

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Jogosult megtudni az adatkezelés

 • célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.

Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.

Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.

Továbbá jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

 

3.2. Helyesbítéshez való jog

 

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

 

3.3. Tiltakozás joga

 

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

 

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

 • név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

4. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 

4.1. Regisztráció

A Társaság honlapján nincs lehetősége a látogatónak a regisztrációra.

 

4.2. Cookiek

 

A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mindezek érdekében a Társaság a Google szolgáltatását veszi igénybe. Erről összefoglaló tájékoztató az alábbiakban olvasható:

Google Services (Analytics, AdWords, etc.)

Cookie típusa:        Elemző/Követő cookie-k és reklám/célkövető cookie-k

Cookie neve: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ

Érvényesség: Max. 2 év

Leírás / magyarázat: Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (Google Analytics) használja. A Google a Titoktartási Megállapodás alapján hitelesített (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google Analytics használatakor olyan cookie-kat használnunk, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A Google Analytics csak az elsődleges cookie-kat használja. Részletesen:

A Google Analytics cookie-k (_ga / _gid) a felhasználók megkülönböztetésére szolgálnak. Ezek véletlenszerűen generált értékek. A Google Analytics ezeket az azonosítókat használja a felhasználók, a munkamenetek és a hirdetéssorozatok kezelésére, valamint információkat gyűjtenek a webhelyünk látogatásairól. Ezeket a cookie-kat nem használjuk az egyének azonosítására és kétéves (_ga) vagy 24 órás (_gid) időtartam leteltével lejárnak.

A Google Analytics cookie-k (_gat_MewaTotal / _gat_MewaLKZ) tartalmazzák a kapcsolódó "Google Analytics" fiókok számát / azonosítóját. Ezeket a cookie-kat nem használatosak az egyének azonosítására, hanem csak a lekérdezések gyakoriságának / számának meghatározására. Ezek a cookie-k 1 perc elteltével lejárnak.

A cookie-k által generált adatokat a Google a mi nevünkben használja fel weboldalunk használatának értékeléséhez, weboldal tevékenységre vonatkozó jelentések összeállításához és más webes tevékenységgel és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához.

A Google Analytics cookie-k által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos információkat rendszerint az Amerikai Egyesült Államok Google szerverére továbbítják és ott tárolják. A Google-nál a felhasználói és eseményszintekre vonatkozó adatok megőrzési ideje 14 hónap (a lehető legrövidebb beállítási lehetőség). Ezenkívül rámutatunk arra is, hogy a Google Analytics csak akkor használható ezen az oldalon, ha aktív IP-névtelenítés be van kapcsolva. Ez a funkció azt biztosítja, hogy az Ön IP-címét a Google az Európai Unió (EU) tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződés (EGT) valamelyik tagállamában megcsonkítja (egy részét törli). Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím a Google egyik szerverére kerül az USA-ban és azt ott rövidítsék le. Semmilyen esetben sem lesz az Ön IP-címe a Google által szolgáltatott más adatokkal összekapcsolódni.

Google AdWords: Ezenkívül a Google Analytics cookie-k által létrehozott információkat használjuk fel annak érdekében, hogy újracélzással (retargeting) szolgáltassunk a hirdetéseket olyan felhasználók számára, akik már meglátogatták egyszer a weblapunkat. Ebben a tekintetben a Google AdWords használatával hirdetéseket jelenítünk meg a Google Keresési Hálózaton és a Google Display Hálózaton. Nincs külön erre a célra dedikált Google AdWords képpont alkalmazva.

Ön letilthatja a Google Analytics cookie-k tárolását a böngészőprogram megfelelő beállításainál (lásd fent). Ön más módon is letilthatja a cookie-kkal és a weboldallal kapcsolatos információk (beleértve az IP-címet) Google általi gyűjtését és az ilyen adatok feldolgozását; a következő hivatkozás alatt (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE) elérhető böngészők bővítmény letöltésével és telepítésével letilthatja a Google Analytics használatát. Alternatív megoldásként megakadályozhatja, hogy a Google Analytics kövese Önt, különösen a mobileszközökön, a következő hivatkozásra kattintva:

 • Követés letiltása

Ebben az esetben beállíthat egy opt-out cookie-t (funkciót letiltó beállítás), amely megakadályozza az adatok jövőbeli begyűjtését, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Ha a böngészőben törli a cookie-kat, újra rá kell majd kattintania erre a hivatkozásra.

Ha többet szeretne megtudni a Google Analytics szolgáltatásról, valamint a biztonsági és adatvédelmi irányelvekről, valamint a bérleti és a kikapcsolási lehetőségekről, látogasson el a Google weboldalaira a következő hivatkozásokra kattintva: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Az adatok Google általi használata a partnerek weboldalain vagy alkalmazásain keresztül“) vagy https://support.google.com/analytics („A Google Analytics biztonsági és adatvédelmi irányelvei“).

Cookie típusa: Funkcionális cookie-k

Cookie neve: 1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID

Érvényesség: Max. 2 év

Leírás / magyarázat: Ezek a cookie-k használhatosak a Google által nyújtott egyéb szolgáltatások (például a Google Térkép, a YouTube) funkcióinak és szolgáltatásainak integrálására. Szükségesek a megjelenítés javításához vagy a beállítások elmentéséhez Statisztikai, elemzési vagy újra célzott célokra is felhasználhatók.

 

4.3. Vásárlói adatok kezelése

 

A honlapra látogatónak lehetősége van a Társaság termékeinek megrendelésére, megvásárlására. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és a Társaság közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat.

A szállítás postázással történik, a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásának igénybevételével.

A kézbesítési cím mellett előfordulhat:

 • a telefonszám megadása, amely az átvételi értesítés miatt van szükség (postai űrlap tartalmazza postázási adatokat, ebben opcionális a telefonszám és az e-mail cím.);
 • az e-mail cím megadására az online tájékoztatás miatt lehet szükség;
 • a számlázási adatokra a kézbesítés és az esetleges helyszíni fizetés miatt van szükség.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése.

Az adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szereplő adatok tekintetében a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Az adattárolás módja: elektronikus

 

4.4. Panaszkezelés

 

A vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz.

Az elektronikus panaszokat az vásárló a viccestapsi@gmail.com e-mail címre tudja megküldeni.

 • Az adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése.
 • A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok.
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése.
 • Az adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre
 • Az adattárolás módja: elektronikus

 

4.5. Marketing célú adatkezelés (Hírlevél, direktmarketing)

 

A Társaság nem küld hírlevelet, direkt marketinget nem vesz igénybe.

Social média: A Társaság Facebookon keresztül is kommunikál.

 

5. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

 

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

 

 • 2018.05.26. Székesfehérvár

 

Elérhetőség

LAPU Lap- és Könyvkiadó Bt.

LAPU Bt.
8000 Székesfehérvár
Palotai út 122.

Telefon: +36 30 939 6632

Keresés

© 2013 Minden jog fenntartva.

LAPU Lap- és Könyvkiadó Bt.